Bảng phân loại đánh giá viên chức năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách trích ngang kế toán trường
Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng hợp quy mô phát triển giáo dục năm học 2012-2013 bậc THCS
Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ năm 2012
Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực